This is an unofficial translation of the Autoconf Configure Script Exception into Czech. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL - only the original English text of the Autoconf Configure Script Exception does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the Autoconf Configure Script Exception better.

Toto je neoficiální český překlad výjimky Autoconf configure skriptu. Tenhle překlad nebyl zveřejněn nadací Free Software Foundation a tak právně neupravuje distribuční podmínky softwaru, který je licencován pod GNU GPL. Právně závazný je pouze anglický originál výjimky Autoconf configure skriptu. Doufáme ale, že překlad pomůže Čechům lépe porozumět výjimce Autoconf configure skriptu.

VÝJIMKA AUTOCONF CONFIGURE SKRIPTU

Verze 3.0, 18. srpen 2009

Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.

Každému je dovoleno kopírovat a šířit doslovné kopie tohoto licenčního dokumentu, není povolená změna znění tohoto dokumentu.

Tato výjimka představuje dodatečné povolení podle oddílu licence GNU General Public License, verze 3 („GPLv3“). Vztahuje se na určitý soubor, který nese zmínku umístěnou vlastníkem autorských práv daného souboru, která uvádí, že soubor se řídí GPLv3 společně s touto výjimkou.

Účelem této výjimky je dovolit distribuci typického výstupu z nástroje Autoconf za podmínek podle výběru přijímatele (včetně těch výstupů, na které se vztahují vlastnická práva).

0. Definice.

Pojmem „chráněný kód“ se rozumí zdrojový nebo objektový kód takové verze nástroje Autoconf, která je chráněným dílem podle této licence.

„Normálně kopírovaným kódem“ pro verzi nástroje Autoconf se myslí všechny části jeho chráněného kódu, které může daná verze kopírovat z jeho kódu (ne z jeho vstupního souboru) do jeho minimálně dlouhého, neladěného výstupu, bez zanechání stop.

„Nevyhovujícím kódem“ je chráněný kód, který není normálně kopírovaným kódem.

1. Udělení dodatečného povolení

Máte povolení šířit výstup z nástroje Autoconf, i kdyby takové šíření za jiných okolností porušilo podmínky GPLv3. Avšak jestliže úpravou nástroje Autoconf vznikne jakýkoli nevyhovující kód verze, kterou jste dostali za účelem tvorby normálně kopírovaného kódu Vaší upravované verze, potom se pro výsledné chráněné dílo tato výjimka stane neplatnou. Jestliže převedete takové výsledné chráněné dílo, musíte odstranit tuto výjimku v souladu s druhým paragrafem oddílu 7 licence GPLv3.

2. Neoslabení Autoconf Copyleft požadavek

Dostupnost této výjimky sebou nepřináší žádný všeobecný předpoklad, že software třetích stran není ovlivněn "copyleft" požadavky licence nástroje Autoconf.This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivs License. If you distribute or copy this work, you are obliged to publish the following name of the original author: www.lgpl.cz (in case the medium allows, you are obliged to use clickable "follow" link to http://www.lgpl.cz) To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Toto dílo podléha licenci Creative Commons Attribution-No Derivs License. V případě kopírování tohoto díla, máte povinnost uvést autora v následujícím tvaru: www.lgpl.cz (v případě, že to použité médium umožňuje, jste povinen použít klikatelný "follow" odkaz na stránku http://www.lgpl.cz) Pokud chcete vidět kópii této lincence, navštivte http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ nebo pošlete dopis na adresu Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.